Top icon mobile

VERKOOPVOORWAARDEN

VERKOOPVOORWAARDEN

 1. Algemene bepalingen
  1. Deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden (de “Verkoopsvoorwaarden”) zijn van toepassing op de verkoop en de levering van producten die aangeboden worden voor HAMILTON E-COMMERCE door:

   The Swatch Group (Belgium) NV / HAMILTON E-COMMERCE, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Bergensesteenweg 1424, te B-1070 Brussel, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BTW BE 0433.487.951, e-mail: shopbe@hamiltonwatch.com, telefoon +32 2 558 38 62 (hierna genoemd “ HAMILTON ”)

   aan personen die aankopen wensen te verrichten (“u”) op de website www.hamiltonwatch.com (de “Website”) waarvan de levering in België of in Luxemburg dient plaats te vinden.
  2. Gelieve deze Verkoopsvoorwaarden integraal en aandachtig te lezen voordat u een product op de website bestelt.
  3. Door één van de HAMILTON producten op de Website te bestellen, bent u door de hieronder beschreven Verkoopsvoorwaarden gebonden. Gelieve op het einde van het bestelproces het vakje met de vermelding “Ik heb (i) de algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden en (ii) de voorwaarden betreffende de bescherming van persoonsgegevens gelezen en ga hiermee akkoord” aan te kruisen indien u inderdaad deze Verkoopsvoorwaarden aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met de Verkoopsvoorwaarden, zal u de producten die op de Website worden aangeboden niet kunnen bestellen.
 2. Uw hoedanigheid
  1. Als u een HAMILTON product bestelt op de Website, garandeert u dat de volgende voorwaarden vervuld zijn:

   U bent wettelijk handelingsbekwaam om bindende contracten aan te gaan.

   U bent tenminste 18 jaar oud.

   U bent een natuurlijke persoon die handelt in zijn/haar hoedanigheid van consument.
 3. Aankoop en bestelproces
  1. De bestelling van een product op de Website wordt beschouwd als een aanbod tot aankoop van dit product in overeenstemming met deze Verkoopsvoorwaarden.
  2. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u op het e-mailadres dat u tijdens de bestelling heeft opgegeven (“uw e-mailadres”) een ontvangstbevestiging dat we van uw bestelling kennis hebben genomen. Dit houdt echter niet in dat Uw bestelling is geaccepteerd, aangezien alle bestellingen onderworpen zijn aan de goedkeuring van HAMILTON. HAMILTON behoudt zich het recht voor om, alvorens uw bestelling te aanvaarden en uitsluitend met het oog op de beveiliging van transacties en de strijd tegen fraude, u te vragen:

   ofwel telefonisch bepaalde informatie met betrekking tot uw bestelling te bevestigen,

   ofwel een bewijs van identiteit en/of woonst over te maken (kopie van de identiteitskaart en/of kopie van een bewijs van woonst van minder dan drie (3) maanden oud).
  3. U beschikt in dat geval over een termijn van zeven (7) dagen om per e-mail of per fax de bewijzen in het gevraagde formaat te doen toekomen op het adres dat u zal worden doorgegeven. HAMILTON is de enige bestemmeling van deze identiteitsbewijzen en van de daarin opgenomen informatie. De bewijzen die u eventueel op onze vraag heeft overgemaakt worden gedurende één (1) maand op onze servers bewaard en zullen behandeld worden in overeenstemming met onze voorwaarden betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
  4. HAMILTON wijst elke aansprakelijkheid af voor foutieve afbeeldingen of spellingsfouten die op de Website voorkomen, met inbegrip van deze die voorkomen in het bericht op de cadeaukaart dat u hebt ingevoerd bij de bestelling. HAMILTON behoudt zich bovendien het recht voor om naar eigen goeddunken elk bericht op een cadeaukaart te weigeren dat naar haar mening aanstootgevend, beledigend of op een andere wijze afkeurenswaardig is.
  5. De HAMILTON producten worden weergegeven op de Website onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. HAMILTON verbindt zich ertoe om bestellingen uit te voeren voor zover de beschikbare voorraad dit toelaat, met dien verstande dat HAMILTON zich het recht voorbehoudt om het aantal aankopen dat deel uitmaakt van eenzelfde bestelling te beperken. Evenzo behoudt HAMILTON zich het recht voor om het aantal identieke exemplaren van eenzelfde product dat in één keer besteld kan worden, te beperken. Indien alle of een deel van de bestelde producten niet beschikbaar zijn, zal u hiervan op de hoogte worden gesteld via een e-mail aan uw e-mailadres. U heeft dan de keuze om te wachten totdat het(/de) product(en) opnieuw beschikbaar is(/zijn) of om uw bestelling te annuleren.
  6. HAMILTON behoudt zich het recht voor om alle door u geplaatste bestellingen te weigeren indien (i) u betrokken bent in een geschil met betrekking tot de betaling van een vorige bestelling en/of (ii) uw bestelling niet in overeenstemming is met deze Verkoopsvoorwaarden, of ook indien (iii) uw betaling geweigerd wordt of u misbruik maakt van of op abnormale wijze overgaat tot terugzending.
  7. HAMILTON zal de aanvaarding en de uiterste leveringsdatum van uw bestelling bevestigen door u een orderbevestiging, met inbegrip van uw factuur, te sturen via een e-mail naar uw e-mailadres. Deze bevestiging zal het bestaan van een overeenkomst tussen HAMILTON en u aangeven. Deze overeenkomst zal alleen betrekking hebben op de producten die het voorwerp uitmaken van de orderbevestiging. Zo zal de overeenkomst dan ook geen betrekking hebben op andere producten die mogelijk deel uitmaakten van uw bestelling, behalve indien deze producten het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke orderbevestiging.
  8. U erkent dat de overeenkomst alsook alle communicatie tussen HAMILTON en u in het Nederlands of het Frans verloopt, afhankelijk van de door u tijdens het bestelproces gekozen taal. De overeenkomst zal gearchiveerd worden maar zal niet toegankelijk zijn.
 4. Prijs en betaling
  1. De prijs van ieder product is de prijs die voor het overeenkomstig product wordt weergegeven op de Website, behalve in geval van een duidelijke fout. De BTW tegen het geldende tarief en de Recupel-bijdrage zijn inbegrepen in de aangegeven prijzen. Iedere wijziging van het geldende tarief kan worden doorgerekend in de prijs van de producten. De prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden. Desalniettemin is de toepasselijke prijs de prijs die geldt op de dag en op het tijdstip waarop u uw bestelling plaatst op de Website.
  2. De eventuele leveringskosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de producten die op de Website wordt aangegeven, behalve indien de Website het tegendeel vermeldt. Het bedrag van de leveringskosten desgevallend wordt opgeteld bij de prijs van de producten die u bij uw bestelling heeft geselecteerd om de totale prijs van uw bestelling te vormen. Het bedrag van de leveringskosten wordt afzonderlijk aangegeven voordat u uw bestelling plaatst. De eenheidsprijs van de op de Website bestelde producten, het eventuele bedrag van de leveringskosten en de totaalprijs worden opnieuw afzonderlijk weergegeven met name in de elektronische orderbevestiging. U aanvaardt dat HAMILTON niet gehouden is om u een product te leveren aan een verkeerde prijs indien de prijsvergissing duidelijk was en u in staat was te ontdekken dat de aangegeven prijs verkeerd is. In een dergelijk geval zal HAMILTON contact met u opnemen om de prijsvergissing recht te zetten en de correcte prijs van het betrokken product te eisen alvorens dit product te leveren, met dien verstande dat u het recht heeft om het deel van uw bestelling te annuleren dat betrekking heeft op het product dat aan een duidelijk verkeerde prijs werd besteld.
  3. Betalen is mogelijk met behulp van betalingsmogelijkheden zoals aangegeven tijdens het bestelproces op de Website.
  4. HAMILTON zal u het totaal te betalen bedrag bevestigen in de elektronische orderbevestiging. In ieder geval gelden het verstrekken van uw bankkaartnummer en de finale validering van uw bestelling als bewijs van de volledigheid van uw bestelling in overeenstemming met artikel XII.15 van het Belgisch Wetboek van economisch recht en met artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek, en worden de sommen opeisbaar door het opnemen van de producten die op de bestelbon voorkomen.
  5. HAMILTON zal het verschuldigd bedrag pas van uw bankrekening afschrijven net voor de levering van de producten en zal u desgevallend op de hoogte stellen dat de bestelde producten pas zullen worden geleverd wanneer HAMILTON de volledige betaling daarvan heeft bekomen. HAMILTON behoudt zich derhalve het recht voor om de leveringsdatum uit te stellen totdat zij het totaalbedrag van de bestelde producten heeft ontvangen, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gesteld voor een laattijdige levering of het uitblijven van de levering.
  6. Alle betalingen met een kredietkaart worden onderworpen aan een validatiecontrole door de kaartuitgever en deze dient het debetsaldo van de kaart voor het totaalbedrag van de bestelling goed te keuren. De persoonsgegevens van de kredietkaarthouder kunnen dus met derden worden gedeeld voor zover (strikt) noodzakelijk om dergelijke controles uit te voeren. Indien de kredietkaartuitgever de betaling van uw bestelling weigert, kunnen eventuele vertragingen of het uitblijven van een levering niet aan HAMILTON worden toegerekend. Bovendien behoudt HAMILTON zich in dergelijk geval het recht voor om haar contract met u met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen.
 5. Levering
  1. HAMILTON zal u preciezere informatie verschaffen over de leveringsdatum van uw bestelling door u een bericht van verzending te sturen via een e-mail aan uw e-mailadres.
  2. Het afleveradres zal overeenstemmen met de gegevens zoals u die hebt opgegeven en die HAMILTON heeft hernomen in de elektronische orderbevestiging. In geval van afwezigheid bij de levering zal er een bericht van aanbieding worden achtergelaten en dient u het pakket op te halen op de plaats en binnen de termijn die daarin gesteld worden. Indien u deze termijn overschrijdt, zullen de producten worden teruggestuurt aan HAMILTON en dient u contact op te nemen met de klantenservice van HAMILTON voor een eventuele herverzending van de bestelling op uw kosten.
  3. HAMILTON levert uitsluitend binnen België. Indien u geen woonplaats hebt in één van deze landen en een levering wenst te bekomen in het buitenland, kan u de website https://www.hamiltonwatch.com raadplegen.
  4. Uit praktische overwegingen is het soms wenselijk om verschillende producten van dezelfde bestelling in meerdere keren te verzenden (gesplitste verzending). In dat geval wordt dit u gemeld in het bericht van verzending en worden u desgevallend geen bijkomende leveringskosten aangerekend.
  5. Indien HAMILTON zich niet aan de uiterste leveringsdatum zoals vermeld in de elektronische orderbevestiging kan houden, en dit bij gebreke aan enige fout aan uw zijde zoals het gebrek aan een volledige betaling, zal HAMILTON onmiddellijk contact met u opnemen om u een nieuwe leveringsdatum te bezorgen. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe leveringsdatum en in ieder geval veertien (14) dagen na de uiterste leveringsdatum die oorspronkelijk in de elektronische orderbevestiging werd bepaald, kan u de bestelling annuleren door een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of een e-mail te richten aan het adres van HAMILTON zoals opgenomen in artikel 1 van deze Verkoopsvoorwaarden. In dergelijk geval zal de aankoopprijs van de betrokken producten, met inbegrip van de leveringskosten, die eventueel van uw rekening werden afgeschreven, aan u worden teruggestort binnen veertien (14) dagen door de rekening te crediteren die overeenstemt met de krediet-/debetkaart die u gebruikt heeft om de betrokken bestelling te plaatsen.
 6. Eigendoms- en risico-overdracht
  1. De eigendom van een op de Website besteld product wordt aan u overgedragen nadat de volledige betaling van de aankoopprijs (inclusief leveringskosten) dat betrekking heeft op dat product, werd uitgevoerd.
  2. De overdracht van risico’s vindt plaats op het ogenblik van de levering. Met de risico’s, in de zin van deze bepaling, wordt bedoeld deze die gelinkt zijn aan de beschadiging van het product of de schade veroorzaakt door het gebruik, het genot of de opslag van het product. De risico’s gelinkt aan de terugzending van een product, om welke reden dan ook, worden door u gedragen.
 7. Herroepingsrecht en terugzending van producten
  1. U heeft het recht om HAMILTON op de hoogte te stellen dat u afziet van uw aankoop, zonder sanctie en zonder opgave van de redenen van uw verzaking, binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag van de levering van het product of vanaf de levering van het laatste product in geval van een gesplitste verzending van uw bestelling.
  2. Teneinde gebruik te maken van uw herroepingsrecht, volstaat het om:

   ons te informeren van uw beslissing om het(/de) bestelde product(en) terug te zenden door een ondubbelzinnige verklaring te sturen via e-mail naar het adres shopbe@hamiltonwatch.com. U kan hiertoe het wettelijk modelformulier voor herroeping invullen door hier te klikken en ons dit te sturen. Het gebruik van dit model is niet verplicht. Wij danken u om het ordernummer dat overeenstemt met het betrokken product en dat u op de door u ontvangen factuur vindt, in uw e-mail of voornoemd formulier voor herroeping te vermelden; en

   het product in zijn originele staat samen met de leverbon terug te zenden aan The Swatch Group (Belgium) NV / HAMILTON E-COMMERCE, Bergensesteenweg 1424, B-1070 Brussel, binnen een termijn van veertien (14) dagen na de mededeling van uw beslissing om het contract te herroepen.
  3. Een aantal producten zijn echter uitgesloten van dit herroepingsrecht, zoals met name oorbellen die om hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd.
  4. Indien de herroeping werd uitgevoerd binnen de termijn en de voorwaarden hierboven beschreven en indien het product dat aan HAMILTON wordt teruggezonden niet gedragen en/of gebruikt, niet beschadigd en in zijn originele staat (onbeschadigde verpakking, extra schakels, garantiebewijs en gebruiksinstructies) is, zal HAMILTON u de gefactureerde prijs terugbetalen. De terugzendkosten van uw product(en) blijven evenwel ten uwe laste en zullen niet worden terugbetaald.
  5. HAMILTON biedt u de mogelijkheid om uw product om te ruilen. Hiervoor gaat u op dezelfde wijze te werk en houdt u zich aan dezelfde voorwaarden en beperkingen als voor een herroeping. U vermeldt in uw e-mail uitdrukkelijk dat u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot omruiling. Ook bij omruiling staat u zelf in voor de terugzendkosten.
  6. Elk onvolledig, beschadigd, vernield, of vervuild product dat wordt teruggezonden, zal niet worden teruggenomen noch omgeruild noch terugbetaald.
  7. Indien u één of meer producten hebt teruggezonden aan HAMILTON krachtens uw herroepingsrecht en u wenst terugbetaling te bekomen, zal HAMILTON het gefactureerde bedrag voor het(/de) teruggezonden product(en) terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, indien van toepassing, binnen een termijn van veertien (14) dagen volgend op de dag waarop HAMILTON geïnformeerd werd van uw beslissing om het contract te herroepen, behalve indien HAMILTON het(/de) product(en) niet heeft ontvangen van u. In dat laatste geval zal HAMILTON u terugbetalen binnen een termijn van veertien (14) dagen volgend op de dag van ontvangst van het(/de) teruggezonden product(en). HAMILTON zal u terugbetalen door de rekening te crediteren die overeenstemt met de krediet/debetkaart die u gebruikt heeft om de betrokken bestelling te plaatsen.
 8. Garantie
  1. Contractuele garantie:
   1. Als het product beschadigd is of behept is met een gebrek, zal HAMILTON het product na beoordeling onmiddellijk herstellen of vervangen van zodra het beschadigde of defecte product door The Swatch Group (Belgium) NV / HAMILTON E-COMMERCE, Bergensesteenweg 1424, B-1070 Brussel in ontvangst wordt genomen.
   2. Alle horloges die voor verkoop worden aangeboden op de Website worden voorzien van een internationale garantie van 24 maanden, afgeleverd door Hamilton International ltd gevestigd in Biel, Zwitserland, voor materiaal- of fabricagefouten die zich manifesteren op het moment dat het horloge geleverd wordt. De algemene voorwaarden met betrekking tot de garantie vindt u op het internationaal garantiecertificaat dat bij ieder horloge wordt bezorgd bij de levering ervan.
   3. Wenst u gebruik te maken van de contractuele garantie, wendt u dan tot een officiële HAMILTON dealer of stuur het product naar The Swatch Group (Belgium) NV / HAMILTON E-COMMERCE, Bergensesteenweg 1424, B-1070 Brussel.
   4. Elke aanvraag met betrekking tot het gebruik van de contractuele garantie dient te worden vergezeld van een van de volgende documenten:

    een internationaal garantiecertificaat met stempel, datum en productreferentie, of

    de originele factuur of de originele leverbon, alsook een bankuittreksel of een afschrift van de kredietkaart waarop de betaling staat die overeenstemt met het beschadigde of gebrekkige HAMILTON product.
  2. Wettelijke garantie:
   1. De verkoper is gehouden om een goed te leveren dat met de overeenkomst in overeenstemming is (artikel 1604, al. 1, van het Burgerlijk Wetboek). Hij moet er eveneens voor zorgen de verpakking, de montagevoorschriften en de installatie geen conformiteitsgebreken vertonen zo hij hier op grond van de overeenkomst voor verantwoordelijk is.
   2. Om in overeenstemming te zijn met het contract, moet het goed:

    beantwoorden aan de beschrijving die door de verkoper gegeven werd en de eigenschappen van het goed bezitten die de verkoper aan de consument als monster of als model heeft getoond;

    geschikt zijn voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat deze aan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat de verkoper heeft aanvaard;

    geschikt zijn voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen;

    de kwaliteit en prestaties bieden die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed en op de eventuele door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen (behalve in gevallen beschreven in artikel 1649ter, §2, van het Burgerlijk Wetboek) over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk bij de reclame en de etikettering (artikel 1649ter, §1, van het Burgerlijk Wetboek).
   3. De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering (artikel 1649quater, §1, al. 1, van het Burgerlijk Wetboek).
   4. De rechtsvordering van de consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn voor het einde van de termijn van twee jaar, bedoeld in artikel 1649quater, §1, van het Burgerlijk Wetboek, mag verstrijken (artikel 1649quater, §3, van het Burgerlijk Wetboek).
   5. Overeenkomstig artikel 1649quater, §2, van het Burgerlijk Wetboek, aanvaardt u gehouden te zijn om HAMILTON op de hoogte te brengen van het bestaan van een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee (2) maanden vanaf de dag dat u een gebrek vaststelt.
   6. De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht (artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek).
   7. De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is (artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek).
   8. Elke aanvraag met betrekking tot het gebruik van de wettelijke garantie dient vergezeld te worden van de originele factuur of de originele leverbon, alsook een bankuittreksel of een afschrift van de kredietkaart waarop de betaling staat die overeenstemt met het betrokken product.
   9. Wanneer u in aanmerking komt voor toepassing van de wettelijke garantie, hebt u het recht te kiezen voor herstel dan wel vervanging, tenzij uw keuze onmogelijk zou zijn dan wel disproportionele kosten voor HAMILTON met zich meebrengt. Als herstel of vervanging allebei onmogelijk of disproportioneel zijn dan wel niet binnen een redelijke termijn of zonder overlast kunnen worden gerealiseerd, dan hebt u recht op prijsverlaging of te eisen dat de overeenkomst wordt ontbonden.
   10. De terugzendkosten zullen aan u worden terugbetaald indien de geleverde producten die u terugzendt aan HAMILTON binnen de hierboven gestelde termijnen niet overeenstemmen met de door u bestelde producten of indien zij gebrekkig zijn of behept met een verborgen gebrek. Indien een of meerdere HAMILTON producten aan u worden terugbetaald krachtens voormelde wettelijke garantie, zal HAMILTON u de gefactureerde som voor het(/de) geretourneerde product(en) terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van het(/de) betrokken product(en).
 9. Aansprakelijkheid
  1. HAMILTON is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de verplichtingen onder het contract, of deze verplichtingen nu door HAMILTON zelf moeten worden uitgevoerd of door andere dienstverleners op wie zij beroep heeft gedaan in het kader van deze Verkoopsvoorwaarden, onder voorbehoud van haar verhaalsrecht tegen deze laatste.
  2. HAMILTON is echter niet aansprakelijk jegens u voor schade die door uw eigen toedoen, nalatigheid of fout, in geval van overmacht of door elke derde die niet verbonden is aan HAMILTON voor de uitvoering van het contract, is veroorzaakt.
  3. HAMILTON legt de grootste zorg aan de dag voor de presentatie van de producten en hun beschrijving op de Website. De foto’s van de producten getoond op de Website zijn evenwel louter illustratief. Gelieve de omschrijving van ieder product op de Website door te nemen om er de juiste eigenschappen van te kennen.
  4. Het raadplegen alsook het plaatsen van een bestelling op de Website houdt in dat u de eigenschappen en de grenzen van het Internet kent en aanvaardt, met name wat betreft de technische prestaties, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen, risico’s op onderbrekingen, en, meer algemeen, risico’s die inherent zijn aan elke verbinding met, en doorgifte op, Internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik en risico’s op besmetting door eventuele virussen die op het netwerk circuleren.
  5. HAMILTON kan niet aansprakelijk gehouden worden voor iedere schade die rechtstreeks of onrechtstreeks volgt uit eender welke onderbreking of storing, om welke reden dan ook, of nog elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg zou zijn, op welke manier dan ook, van een verbinding met de Website. Het komt aan iedere internetgebruiker toe om alle gepaste maatregelen te treffen om zijn/haar eigen gegevens en/of opgeslagen software op zijn/haar computerapparatuur te beschermen tegen elke inbreuk. De verbinding van iedere persoon met de Website gebeurt op zijn/haar gehele verantwoordelijkheid.
  6. In ieder geval is de aansprakelijkheid van HAMILTON voor alle schade die zij zou kunnen veroorzaken en die herstelbaar is aan het einde van het contract, beperkt tot het louter herstel van voorzienbare, rechtstreekse en materiële schade die effectief door u werd geleden door een fout van HAMILTON, behalve bij dwaling, zware fout en aansprakelijkheid in hoofde van een gebrekkig product. Zulk herstel zal in geen geval het bedrag kunnen overschrijden dat overeenstemt met de aankoopprijs van het product dat u schade heeft veroorzaakt, zelfs indien HAMILTON geïnformeerd was over de mogelijkheid van het voorvallen van dergelijke schade.
 10. Eigendomsrechten en toestemming voor gebruik
  1. HAMILTON, andere ondernemingen van de Swatch groep en/of derde ondernemingen zijn houder van intellectuele of industriële eigendomsrechten op al het materiaal van deze Website (bijvoorbeeld, auteursrechten, merken, octrooien, geregistreerde design- of modelrechten op de presentatie en rechten op tekeningen en modellen, enz.) en van het geheel aan informatie, software, documentatie, data, structuren en databanken, diensten, logo’s, merken, tekeningen, teksten, videobestanden, audiobestanden, afbeeldingen en andere inhoud (hierna genoemd, de “Inhoud”) die gepubliceerd zijn op of gebruikt worden in het kader van de Website. Het gebrek aan een vermelding van de eigendomsrechten betekent evenwel in geen geval dat de elementen van de Website niet gedekt zijn door enig recht van HAMILTON, andere ondernemingen van de Swatch groep of derde ondernemingen.
  2. U mag de Inhoud van deze Website uitsluitend voor privé- en niet-commerciële doeleinden downloaden, weergeven en/of afdrukken en uitsluitend op voorwaarde dat, in de mate dat en voor zover:

   de documenten of gerelateerde afbeeldingen op deze Website niet gewijzigd, afgescheiden van elkaar noch vertaald worden;

   de afbeeldingen op deze Website niet los van de bijbehorende tekst gebruikt worden;

   alle meldingen van eender welke aard inzake auteursrechten en andere eigendomsrechten, die gelinkt zijn aan de door de gebruiker gedownloade informatie, worden behouden en gereproduceerd door de gebruiker;

   de broncode of de structuur van de weergave en/of van de inhoud en/of de inhoud zelf niet wordt onthuld, gedecompileerd en gebruikt voor andere doeleinden dan deze die strikt noodzakelijk zijn voor de werking en het gebruik van de Website; en/of

   de Inhoud niet gebruikt wordt voor de vervaardiging van afgeleide producten.

   De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze Website is strikt verboden.
  3. Het is strikt verboden om de Inhoud van de Website te verspreiden, aan te passen, door te sturen, te hergebruiken of te gebruiken voor publieke doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HAMILTON. U bent zelf verantwoordelijk voor elk gebruik of iedere bewerking die u maakt van de informatie of de materialen van de Website. HAMILTON garandeert in geen geval dat het gebruik van de Inhoud van de Website geen inbreuk maakt op rechten van derden die niet gecontroleerd worden door of verbonden zijn met HAMILTON.
  4. Indien u de Gebruiksvoorwaarden niet naleeft, kan uw toegang tot de Website worden ingetrokken en zal u desgevallend gehouden zijn om onmiddellijk alle gedownloade of afgedrukte informatie van de Website te vernietigen. HAMILTON behoudt zich het recht voor om haar rechten met betrekking tot de inhoud van de Website, daarin inbegrepen elk intellectueel eigendomsrecht, ten volle uit te oefenen, inclusief het ondernemen van gerechtelijke stappen indien HAMILTON dit noodzakelijk acht.
  5. Bovenvermeld artikel 10.2 laat niet toe dat heel of een deel van de Website wordt gereproduceerd of opgeslagen op enige andere website of wordt opgenomen in enige publieke of private databank zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HAMILTON.
 11. Links van en naar andere Internetpagina’s
  1. Er kunnen hyperlinks bestaan die van de Website naar Internetpagina’s gaan die aan derden behoren. HAMILTON heeft geen controle over deze andere webpagina’s en u erkent dat HAMILTON niet aansprakelijk is voor de juistheid, de wettigheid, noch voor enige inhoud van deze webpagina’s of voor de naleving van intellectuele of industriële eigendomsrechten door deze webpagina’s. HAMILTON kan redelijkerwijs geen voortdurend toezicht uitoefenen op de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website door hyperlinks, zonder concrete aanwijzing dat een recht geschonden wordt. HAMILTON zal onmiddellijk dergelijke links verwijderen als zij enige schending van een recht ontdekt of hierover geïnformeerd wordt. HAMILTON kan u niet garanderen dat u tevreden zal zijn over de producten of diensten die u zal bekomen op een van deze webpagina’s van derden. U wordt verzocht om elk onderzoek te verrichten dat u noodzakelijk of gepast acht, vooraleer u eender welke transactie doet op een van deze webpagina’s van derden.
  2. U gebruikt links naar de Website, andere externe pagina’s en andere websites op uw eigen risico. Door deze links te gebruiken, begrijpt u dat de gebruiksvoorwaarden, de wettelijke vermeldingen en het privacybeleid van de gelinkte website van toepassing zullen zijn en deze kunnen verschillen met deze van HAMILTON.
  3. De creatie van hyperlinks naar de Website van HAMILTON is enkel toegelaten voor privé- en niet-commerciële doeleinden en uitsluitend op voorwaarde dat:

   geen diepe links (“deep link”) of hotlinks worden gecreëerd;

   het logo of de merken van HAMILTON niet worden verwijderd of aangepast;

   niet gesuggereerd wordt dat HAMILTON toegestemd zou hebben met een dienst of een product van een derde of deze ondersteunt;

   uw relatie met HAMILTON niet verkeerd wordt voorgesteld of geen onjuiste informatie wordt verspreid over HAMILTON of geen informatie die de reputatie en de merken van HAMILTON zouden kunnen schaden;

   geen andere merken van HAMILTON op uw website te gebruiken zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van HAMILTON; en

   geen link te creëren naar de Website vanaf een website die niet van u is.
  4. In ieder geval moet elke link naar de Website worden weggehaald op eenvoudig verzoek van HAMILTON.
  5. Het is u strikt en formeel verboden om deze Website te omkaderen met websites of gedeeltes van elementen van websites van derden die geen deel uitmaken van de Swatch groep.
  6. U bent aansprakelijk voor elke schade, materieel of niet, die u aan HAMILTON, haar dienstverleners en verbonden vennootschappen veroorzaakt in geval van een schending van de bepalingen van dit artikel.
 12. Duur
  1. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing tijdens de gehele duur van het online plaatsen van producten die op de Website voor verkoop worden aangeboden door HAMILTON. Ze kunnen het voorwerp uitmaken van wijzigingen en/of herzieningen. De toepasselijke verkoopsvoorwaarden zijn deze die van kracht zijn op de dag en op het ogenblik waarop u uw bestelling valideert, behalve latere wijzigingen of herzieningen aan de Verkoopsvoorwaarden die noodzakelijk zouden zijn krachtens aanpassingen aan de toepasselijke wetgeving of volgend op een verzoek van publieke autoriteiten. De Verkoopsvoorwaarden die door u worden aanvaard, worden hernomen in de e-mail met uw orderbevestiging.
 13. Diversen
  1. Overdracht van rechten en verplichtingen. Het contract tussen u en ons is bindend en bindt HAMILTON, u en onze respectievelijke rechtsopvolgers. Het is u niet toegestaan het recht op levering van de bestelde producten zoals gedefinieerd in het contract zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming over te dragen, toe te wijzen aan een derde, te verzwaren of op enige andere wijze erover te beschikken. U verleent HAMILTON hierbij uw toestemming om een of meer van haar verplichtingen of rechten onder het contract tussen HAMILTON en u geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een derde, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot andere gelieerde vennootschappen van The Swatch Group (Belgium) NV.
  2. Geldigheid. Indien een van de bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden als onwettig of ontegenstelbaar beschouwd wordt door een gerechtelijke beslissing, blijven de andere bepalingen van de Verkoopsvoorwaarden van kracht en van toepassing.
  3. Elektronische communicatie. Door op onze Website te surfen, aanvaardt u dat de communicatie op elektronische wijze gebeurt, overeenkomstig de van kracht zijnde regelgeving. Geïnformatiseerde registers, die bewaard worden in de informaticasystemen van HAMILTON en van haar dienstverleners onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, zullen beschouwd worden als bewijs van bestellingen, communicaties en betalingen die hebben plaatsgevonden tussen HAMILTON en u. De archivering van bestelorders en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager zodanig dat het overeenstemt met een begin van schriftelijk bewijs in de zin van artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek.
  4. HAMILTON contactgegevens. Om contact op te nemen met HAMILTON, stuur een brief naar The Swatch Group (Belgium) NV / HAMILTON E-COMMERCE, Bergensesteenweg 1424, B-1070 Brussel, of een e-mail naar shopbe@hamiltonwatch.com.

   U kan ons ook telefonisch bereiken voor iedere vraag met name over uw bestellingen en de levering (van maandag tot vrijdag, van 9u tot 17u) op het volgende nummer: +32 2 558 38 62.
  5. Bevoegdheid en toepasselijk recht. Op deze Verkoopsvoorwaarden en het tussen HAMILTON en u gesloten contract voor de aankoop van producten op de Website zal het Belgisch recht van toepassing zijn. De bevoegde rechter zal de naar intern recht territoriaal bevoegde rechtbank van het land van uw woonplaats zijn.

   Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.Verkoopvoorwaarden